:הגלימה הקנעוה םהל םידימלתה

ןהכ ילטנ -2002 יאמ

יקסבולקוס הלא - 2003 יאמ

ץיבלידוי ןד -2004 יאמ

יזרד ןר -2005 יאמ

ץרח לבוי -2007 יאמ

ןמרה ינור -2008 יאמ

יקסר'צפ הנליא -2009 יאמ

יקסב'צרק סכלא - 2010 יאמ

ןילוסא דעלא - 2011 יאמ

רוצ ןבא ירפוע - 2012 יאמ

ןייטשטור יאמ - 2013 יאמ
ל"ז ןתמ םש לע הגלימ תקנעה


.הכרעהו יוקיחל םייוארה םיכרע לעב דחוימ דלי היה ןתמ
.רשויו קדצל תונורקע םע יתרבח גיהנמ היה אוה
.ותבהאב ונלוכ תא ףטעו םישנא בהא

ב"סשתה ,ןסינב 'א ,ישימח םוי לש ורקובב לפנ ןתמ
הבכרמ קנטב רשק ןעטכ יאבצה ותוריש תעב 14.03.2002 -ה
.ולפונב 21 ןב היה .הזע תעוצרבש םירצנ -ינרק ריצב

"םימרכ טרוא" ירגוב לש ןושארה רוזחמה ןב היה ןתמ
"טרוא תשר"מ הגלמל הכז וידומיל םויס םעו
.תיתרבחה ותונייטצהו ותוגיהנמ לע

םחו קומע רשק לע ןתמ רמש יאבצה ותוריש ךשמב
.ול רשפאתהש תע לכב םרקבל גהנו ס"היב ידבועו ירומ םע

,"םימרכה" ס"יב םע ףותישב ותחפשמ ינב ,ןוכנל ונאצמ ,ןכל
הדימלתל וא דימלתל הגלימ תקנעה י"ע ,הנש ידימ ורכז תא חיצנהל
יתרבחה םוחתב םהידומיל ךלהמב וטלבש ךכב ,םייואר ואצמייש
םהירבח יפלכ דחוימ סחי וליגש ,ול הצוחמ וא רפסה תיבב
.ללכל םנמזמ ומרתו

םויל ךומס הנש ידימ ס"היבב םייקתמ הגלימה תקנעה סקט
.ל"הצ יללחל ןורכיזה
.םירומו םידימלת ,םירבח ,החפשמ ינב םיפתתשמ סקטב


ןמרדיב קחציו הלאירא :םירוהה

תיבה ףדל רוזח