ןתמ


באוכ ןיידע הז ,ןוכנ הזש המכו םיכישממ םייחהש םירומא
.השק רתוי הז תפלוחש הבשחמ לכו רבועש םוי לכ יכ
,הרוחש התמוכ םע לייח לכ
,ינידנולב הובג רוחב לכ
,הנוורינ לש ריש לכ
.םלועב לייטל הצור יתייה ותיאש ןוכנה םדא-ןבה התאש ילש הבשחמ לכ
,תרומרמצ יל םרוגו וב עיפומ התאש םולח לכ
ךתיא תויהל לכוא אלש הזב הצמחהה תשוחת תא יל םינתונ הלא לכ
.ךתיא רבדלו בישקהל ,ךתוא תוארלו
ךממ קלח רבכ עוגעגו תורבוג ןמזה םע תובשחמהש לככו
ךויחהו חוכה תא יל ןתונ ןיידע היהי רשא השק ןורכיז לכ
.ךתוא ריכהל יתקפסהש
ולא יכ ךב רכזיהלו ךילע םולחל רתויש המכ הווקמ ינאו
.ךממ יל ורתונש םידיחיה םירבדה ירעצל

בהואו עגעגתמ

יחימע


רוזח