ןתמ

םיבחר םילגעמב ףיקהו עוזעזה ונתוא דקפ זאמ הרבע הנש
.םיברה םירבחהו ותחפשמ תא
.ןתמ לש תדחוימה ותמשנ החקלנש לומתא היה הז וליאכו הרבע הנש
.חצנל ריעצ - ייח לכ ךתוא רוכזא ךכו תולוחכ םייניע םע הובג דלי
תויחל ךישממ רשקה ,רבעב עלבנ ונניא ןורכיזה ,ןתממ םידרפנ אל ונחנא
.וירבחו ותחפשמ ןיבל וניב
.םלשו יתימא םדא תומד לש קומעו םח ןורכיז ,חצנל ונל דומעי רכזה

,ךורב ךרכז יהי
.הינא


רוזח