,הפי דלי


,תולוחכ םייניע
תובגה ןיב הנטק תקלצ םע ינידנולב
תושעל ןוכנ המ עדי דימת
.תונהל דימת םג ךיאו
תוחטבה ןומהו דורו דיתע
רצעי הזש ונבשח אל
.רמגי הז ךכש ונבשח אל
,רורחשה ינפל תצק ,דחא םויב לבא
ליחתמ תמאב לכהש ינפל תצק
.רמגנ הז ךל
תיצרש המ לכ תא תושעל תקפסה אל ילוא
תישעש המ הז ונל ראשנש המו
.הברה תישע ,תוחפל ילו
השק םימעפלשכ םויה דע
,השוע תייה המ בשוח ינא
.ןוכנה רבדה תא תישע דימת וליאכ הארנ יכ
דחיב לודגל ךישמנ ונחנאש ךל חיטבמ ינא ,ןתמ
.הנש ינפל דע ונלדגש ומכ

...חוכשל אל םעפ ףא חיטבמ


ןהכ קרב

רוזח