ןתמ לש החפשמל

רמאנש הצור היה אוה המ ,גהנתנש הצור היה ןתמ ךיא בושחל הברמ ינא
.אובל םידיתעה םימיה לכבו ,"העבש"ה םות םע ,םויה השענו
השיגרמ ינאו לוכי היה ול ןתונ היה ןתמ תויחנה ולא רעשל הסנמ ינא
.ותחפשמ םע ,םכתיא םש היה אוה ויתוגאד שארב דימת ומכש
םצמצל ידכ לכה ושע" :תרמואו ןאכ תפחרמ ותמשנ וליאכ השח ינא
."םלבסו םבאכ
.הרידנ התיה םכילא ותבהא תמצוע המכ דע הניבמ ינא ,ומע יתוחישמ
דחא דצמ .הנושמו רזומ בצמב תאצמנ ינאש השיגרמ ינא ןורחאה עובשב
םג ןיינעמו אלפנ רשקל יתיכזו ןתמ תא יתרכהש תרשואמ השיגרמ ינא
סעכ וליפאו לוכסת השיגרמ ינא ,ינש דצמ .רפסה תיב תא םייסש רחאל
.העטקנ וז תורכהש לע
םיחדבמ םיעוראב םירכזנ ונחנאשכ תקחוצ ימצע תא תאצומ ינא
.ךכ לע ותיא םיקחוצ אל ונחנא יכ הכוב םג ,תינמז ובו ,ןתמל םירושקה
אל השגרהה לבא ונניא אוהש תעדוי הרכהה וב רזומ ישפנ בצמ ןימ הז
.תעדל הצור אלו ,תעדוי
םילימ לבא ,הלאכ תושגר ראתל ידכ םיבלשו תומש שי םיגולוכיספל
תורסחו תורק םילימ קר ןה ,המלשה ,שואי ,סעכ ,הקחדה :ומכ תויעוצקמ
םילימב רמול הסנמ ינאשכ םינוא תרסח ינא המכ דע יל תוארמה שגר
.יעוגעג תא
,ןתמ לש ותומ זאמ ,םילימה תלעב ,תורפסל הרומה ,ינא אקוד ,ןכ
.תומיאתמה םילימה ורמגנ וליאכ ,םילימה תא יתדביא
ידכ המצועו שגר קיפסמ ןהב שיש ןולימב םילימ קיפסמ ןיאש הארנכ
םיבר םישנא ייחבש תעדוי ינאו ,ייחב ןתמל שיש תועמשמה תא ראתל
,חילצה אוה ובש ןפואהמ םהדנ היה ןתמ וליפאש תבשוח ינא .םיפסונ
.םישנא הברה ךכ לכב תעגלו שגרל ,עיפשהל ,םירצקה וייחב
תורמלש תעדוי ינאו וידעלב םייחה וארי ךיא ימצע תא תלאוש ינא
שפחא דימת - םולחלו אורקל ,םירבח םע שגפהל ,דובעל ךישמאש
ותעד תא עומשל הצור יתייהש םירפסב :תומוקמ םתוא לכב ותוא
,רונילאו לעי םע ,ותוא םיבהואש םישנא םתוא לכ םע הדובעב ,םהילע
.ץיקהבש תומולחב רקיעב - תומולחבו

הלקד

רוזח