21 ךל ואלמש ירחא םוי 17 ,תתמש ירחא םיימוי 16.03.02


,ןתמ

,ךירצש ומכ ונדרפנ אלש יל תרמא ,הנושארה םעפב ב"הראל יתעסנשכ
ילוא הז .הזה בתכמל הביסה וז .רהמ תרזוח ינאש רורב ךל היה יכ
המ האורו עדויו עמוש התאש הקזח השגרה יל שי לבא ,שפוטמ עמשנ
,ילא בושת דוע התא ךרד איהש הזיאבש תעדוי ינאו הפ ונתיא הרוקש
.םולש דיגהל קר תוחפל זא ראשיהל אל םא
ינפל ונרבידשכ .השיגפה לע יתשקעתה אלש ימצע לע תסעוכ ינא
,ונשגפנ אלו יתרשקתה אל לבא ,בורקב שגפינש ונרמא תועובש השולש
תבשוח ינאש ךל דיגהל יתקפסה אלש תרעטצמ ינא .תרעטצמ ינאו
דידי תייהש האג ינאש ,יתרכהש רתויב םיבוטה םישנאהמ דחא התאש
ויה יכ .(הקיחצמהו היפיפיה) תפתושמה הירוטסיהה לע האגו ילש
אל םלועמ לבא ,ךתוא קבחל ,ךתוא תוארל יתקקותשהש תופוקת
תרעטצמ ,יתחכשש תרעטצמ .תרעטצמ ינאו ,וישכע ומכ יתעגעגתה
תבהוא ינאש ךל יתרמא אל הנורחאה החישבש תרעטצמ ,יתקתנתהש
.תייה הזכ יכ .םכחהו לודגה יחא ,ךילע יל באוכו יל רסח התא .ךתוא
החפשמ שיא תייה .םיבוטה תא חקול אוהש הרמא איהשכ הקדצ ילמו
השיאל אשנית הבש) ךלש הנותחב דוקראו םוי אוביש תענכושמ יתייהו
,ךנב לש הלימה תירבב היהאו (תייה הזכ יכ ,םלועב המיהדמ יכה
התאו התא תייה הזכ יכ .קיחצמו םכח ,הפי דלי תויהל לדגי קפס אללש
תוחותפ תועורזב ןיתמא ינאו .רמגנ אלש תעדוי ינאו .חצנל הזכ ראשת
.הרוצ וזיאב דרפיהל אובת תוחפל וא ,בושתש דע
.חצנל תבהואו ,ןורחא קוביחל הכחמ

הלא


רוזח