ןתמ
.םיהדמ רבח לייח

.רבד לכל תישיא אמגודו החמש רוקמ התא
.חצנל יתיא היהי ךלש ןורכיזהו ךתוא חכשא אל ינא
.ךתיא יתוכיא ןמז יתיליבו ךתוא יתרכהש לזמ רב שיגרמ ינא
[הנתמ]

רשרה ןועדג


רוזח