3.4.03                                             ד"סב


ןתמ
רורא רקוב ותואב רכזנ ינאש םעפ לכב תרומרמצ לבקמ ינא
,םידומיל עצמאב יתוא הספתש ןופלט תחיש התואבו
טוטרל קיספה אל ןופלטה הבש רועיש לש המלש העש
?...הרק רבכ המ ,קוחצב ימצעל יתבשח
רואיל לש טפשמה תא חוכשל חילצא אל םלועל
"...גרהנ ןתמ ,בישקת בדנ"
...םישנא םע רבדל ,התיבה תכלל ,רועישב ךישמהל ?וישכע תושעל המ
הרומג תויעבטב יל המרג ,התיכל רוזחל םיטנדוטסה דחא לש האירק לבא
.היינשהמ ואציו תחא ןזואמ וסנכנ טושפש םידומיל לש םייתעש דועל ראשהל
ךיתוינכת לכ ומייתסי הככש ותעד לע הלעה אל דחא ףא
.קוחצב תרמא ,"...םיקי ילש חאש לעפמב דובעי ינא םומיסקמ ,רדוסמ ינא..."
םולכ הרקי אל חוטב אבצב ךלש תקחצו תרמא דימת
.ןוראל סנכהל וחילצי אל ךלש תוכוראה םיילגרה יכ
.תומולחב יתוא רקבל םימעפל עיגמ התאש הזב םחנתמ ינא
,םיכישממ ונחנאו תראשנ התאש ןיבהל יל השק יכה ,ןתמ
.םיליחתמ קר םה ונלצא ,ורצענ םייחה ךל


חוכשל אלש חיטבמ
עגעגתמו בהוא
בדנרוזח