16.03.02


תושגרה תא ואטביש םילימל הכחמ קיר ףד לומ בשוי ינא
תוסנל ידכ תואצוי אלו תועטקנ תושוחתהו תושגרה ךא ילש
.בוהאהו רקיה ירבח ,ירבח ןדבוא לע רבגתהל
םייחה תופוקתמ תונורכז הלעמו ךתיבב ךרדחב בשוי ינא
הבהאב םיאצוי הלימ וא הקסיפ ,טפשמ לכו דחי ונלש
.לפנש וניחא לא עוגעגו
םדא הזכ תייהש התא ךיא ימצעל רמואו ךילע בשוח ינא
לככ הנכס לכמ תרהזנו ךייח תא תנכיס אלו בשוחמו ריהז
.רשואב ךייח תא אלממ תייהש התאו תלוכיש
תופתושמה תואיציה תא ,םיפתושמה םייוליבה תא רכוז ינא
םתס וא הירגיסו הפק סוכ םע ונלש תוחישה תא ןהו
תונבה וא אבצה לע תוחישה לכ .והשנאל ךרדב וטואב
הרוחב הצור ,הרבח הצור התאש יל רמוא תייה תובהאהו
.וזה הבהאה לע רומשתו ריקות התא אצמת התאשכו בוהאל

ךתדלוה םויל בוט לזמ ךל לחאל יתרשקתה תצקו םייעובש ינפל
.ונשגפנ אל ךא וננכת ,רוזחנ ונינש רשאכ שגפנש ונרבדו
תבשלו ךתיא שגפהל היה ךיא םולחלו ןיימדל לוכי קר ינא םויה
.ךתיא רבדלו

ייח לכ יל רסחת התא

ינאימד דדוע
רוזח