ןתממ תונורכז

לע יתנש לויטב ילש הכרדה ידכ ךות העיגה ךתומ לע העידיה
עראש לע םידימלתל רפסמ ,סודרוה לש תשובלתב ינא .הדצמה
יתלוכי אל הרמה הרושבה תא יל רשיב רפסה תיב להנמשכ ,הדצמב
ירופיס םע הדצמה לע אקווד הרושבה ירובע ,ילמס .דוע דקפתל
תיבב ונל ויהש םייטילופ םיתומיעמו ךממ יתונורכז םע התאו םיאנקה
תצלוח םע התא .הקורז טעמ והשמ תיטילופ תוינוציק - רפסה
,להנמה רפוע בוקעי םע חגנתהל הסנמ ,הלעמל העורק "תדלומ"
.תוינלאמש תויטילופ תועד וימואנב רזושש
ךל ץעייאש הנווכ ךות ןותחתהו ןוילעה לילגה תפמ םע ילא תעגהש
רבדמל 'י התיכ לש יתנשה לויטבו ,תרנכל לאימרכמ לויט ןונכתב
רבע לא ןבלה םכנבשי תא םיפשוח ירוחאה לספסב ךירבחו התא ,הדוהי
,ןי'ג לש הרדחב הנורחאה ונתשיגפ .םיבשו םירבועה
יתלאש רדחה תא תבזעש ינפלו תנכוסמה םירצנ תרזיג לע ונרביד
אלל ןורחא ךויחב התאו "?תויטילופה ךיתועד תא תיניש ,ונ" :ךתוא
.רדחהמ םלענ ךובנ ךויח לש ןורכיז יל ריאשמו אצוי הבושת
הנכס הווהמ אל עובשב םילפונ 30 םגש רמול רשפא חור רוקב
בצעה ,בורק בורק ,ונב עגונ לוכשהשכ ךא ,הנידמה לש המויקל
.הרקה הבשחמה לע רבוג
.יתוכיאו יתועמשמ היהש יאבצה ךתוריש לע ךב האג

ךתוא בהוא
(ח"לש) 'ץיבולדנמ רפוע

רוזח