18.03.02

בכוכה
תוקחורמ תוטנלפ םה םיבכוכה יכ םירמואה שי
.םייחו םזינגרוא לש תימויק תלוכי תולעב
:םיקדוצ םה דחא רבדבש קפס יל ןיא ןכבו
.חצנל םייח אלא םייח םתס אל ,םייח ןכא םיבכוכה
חקיי אל רבדו םש םה ,תימויק תלוכי ילעב םתס אל םה
םהיתוצונב וציוושיו הוואגב וצנצני םה .ונתיאמ םתוא
.ץק ןיא דע
.םיננובתמה םה ,הרטמ םהל שי ,םניחל םש אל םה
הירוטסיהל םידע ויה םה ,םלועמו זאמ לכב םיננובתמ םה
.וידיג תא טא טא םרוקה דיתעלו הווהתמה םייקל ,הפלחש
.םימיסקמו םימוסק םה
.םיבורקו םיקוחר םה
םה ,תפסונ הרטמ תלעב ,תפסונ הצובק הנשי םהיניב
.םירמושה
.תוגיהנמל תוריחב םירמושה ןיב וכרענ הנורחאל
.רמושה בכוכה התא ,תולוק בורב תרחבנ התא
ךרוא תא ץיפהל ,ונלוכ לע רומשל תרחבנ םלוע דעו התעמ
.דוביאל ךלנ אל םלועלש ךכ ,הטלעב ךרדה תא ונל ריאהלו


רקוב תחורא הל ןיכת ,שמשה תא רקובב ריעת התא
.םינפה לע ךויח םע הדובעל התוא חלשתו
ול ןיכת ףאו הלילב רק ול היהישכ חריה תא הסכת התא
ךישמי לודגה רודכהש גאדת התא ,ףייע שיגרישכ הפק
.תכלמ םלועה דומעי אל הלילחו סחש ידכ ויבוביסב
,תובושתה תא ןתת התא תולאשה תא לאשנש םעפ לכ
.ונלוכ לע רומשת ביהרמ רהוזב
קיהבת התאו הלעמל טיבנ זא וא ,באכנ םעפ יא םאו
,םימורממ ונילע רמושה בכוכה היהת דימת יכ ץנצנתו
דיתע רבע לא הצירקב ונתוא חלשמו וניתועמד תא בגנמ
.רתוי בוט


בהוא
ימולש

רוזח