ןתמ
.ןמזה ינפל םישדוח 4 ,תיבב ךלצא הפ ינאש ןימאמ אל ינא
.יחא ךממ דרפיהל ידכ אלא רורחש תביסמ ליבשב אל ,אל
םימשל תילעש ינפל תוקד רשעש ךיא יל רדתסמ אלו ינויגה אל הז ,ןתמ
.ךל וראשנ םישדוח 4 דוע קרש תרמא הרעסב
.ונלוכ ומכ הז םע רומגל תיצר ךכ לכ
."ןמרדיב הפיא" שפחמו הגולפב ךלוה ינא .רקיה יחא רמול המ יל ןיא
.דימתלו ,תכלהש לבקתמ אל ,טלקנ אל הז ,אל
.ונלוכ ייחבו ייחב תרתוהש רוחה לדוג תא ראתל םילימ יל ןיא יחא
הלעמל םש הבוט הרבחב אצמנ התא תוחפלש ךל רמול לוכי ינא
.םש ינשה לע דחא ורמשת .אלעו םתור ,רשא ,ןור ,השמ םע
.הטמל הפ ונילע םג רומשל וחכשת לא


.ימצע תא ומכ ךתוא בהוא
.רקיה יחא םלועל ךתוא חכשא אל

(9 'גוא) ןזור יבצ

רוזח