,ןתמ

.תבתוכ ינאש הרק הזש זאמ הנושארה םעפה וז השעמל
,השק הזו
,םינורחאה םיגורהה תומש ויה ובו ןותיע תארוק יתייהו תכלהש ינפל
ףא ,םעפ ףאו .תרכומ הנומתב לקתיהל יתדחפ יכ תופרפרמ ויה יניע
.ךלש תונומתב אקווד ולקתי םייניעהש ימצעל יתראת אל םעפ
.תוארל יתוא חירכמ תייהש ומכ דיפל ריאי האור ינאו ,יעיבר םוי םויה
רישיה רובידה ,ינשייבה ךויחה יצח םע ךתומד יניע לומ הלוע םואתפ
לכ ,יתוא עיתפמ דימת היהש רידנה ךבל בוט ,טקאט רסוחב לבגש
.ךלש תומכחה תורמאה ,ךלש תוקיחצמ אלה תוחידבה ,שדחמ םעפ
...לכה ,טושפ לכה
תא וניארו ס"היבל ינאו רונילא ונעגה ,תכלהש יל ועידוהשכ ,םוי ותואב
.רעשה לע ךלש הנומתה
,לבא תונומתב קר וישכעמ ךתוא הארא ינאש בושחל השק יל היה
,ונילע קחוצ ,ונתיא קחוצ ,ונתוא הוולמ ,םוי לכ ונתיא התא יכ .יתיעט
.םינפבמ לבא ונתיא התא ,ונתוא קזחמ ,ונב ףזונ
המ ןיינעמ :תלאוש ימצע תא תספות ינא םויב םימעפ המכ םיהדמ הזו
תרצונ ,וזה המויאה הליפנהמ המק ינא וישכע זא ?הז לע רמוא היה ןתמ
.בלב םח םוקמ ךל תרמוש ,יבלב ךתוא
רוכזא דימתש החיטבמ ,ךלש החפשמה תא רקבל ךישמאש החיטבמ
.ךתוא

ךתוא תבהוא ינא
לעי

רוזח