15.4.02                                             ד"סב


ןתמל
.סיסבב ונל וכרעש ל"הצ יללחל ןורכזה םוי סקטמ יתרזח וישכע
.באכה תא תונפהל םש הזיא לא יתעדיש הנושאר םעפ תאז הנשה
ןמזמ רבכ .םואתפ הככ תכלהש ךיא תלכעמ אל ןיידע ינא ,תמאה
ךכ-לכ תייה תגרהנש יתנבהשכ םואתפ לבא ,ךממ יתעמש אלש
תאזכש תיארונו הקזח השוחת יתשחש הנושאר םעפ .יל רסח
רבכ ינא םיגורהה תומש תא ומסרפש ינפל הברה .ןטבב קומע
...העוט ינאש יתיוויק ךכ-לכ ,התא הזש יתעדי
.ךממ ףדנש קזחה םשובה חיר תא .ונרכהש ךיא תרכזנ ינא
לע יברק תויהל בהואו אבצה תא בהוא התאש יל תרפיסש ךיא
םתוא ךירעמ התאש יל תרמא םיקינמיאולימ וניארשכ .םיישקה ףא
.קינמיאולימ היהת אל ירעצל התא .םיטמתשמ אל םהש דואמ
תשגרנ ןבומכו תצחלנ ,ץוביש לבקל ם"וקבל העיסנב זא יתייה
תחאש יל תרמא ,יתוא תעגרה התאו .ל"הצב "הריעצ" לכ ומכ
לבא ,ונרכה אלו טעמכ ,רזומ .םלוכ לע בבחתתו רדתסת ינומכ
.יתוא עיגרהלו תובוט םילימ יל דיגהל ךל עירפה אל הז
םע יעצבמ שפונל ךרדב התאש יל תרפיס .דחי ונבשי תבכרב
ינאשכ .קיפסהל ידכ ץחלבו תוריהמב תנגראתהש ךיא לעו הדיחיה
םיכירצ ויה דוע םייחה לכ .דלי ךכ-לכ דוע תייה ,הז לע תבשוח
לע תרבגתה ,ונלצפתהש ינפל שממ ,ףוסב .ךינפל םיסורפ תויהל
ןופלטה רפסמ תא ינממ תשקיבו ךלש (המיסקמה) תונשייבה לכ
.האלה דחא לכ ונכשמהש דע ןופלטב םימעפ המכ דוע ונרביד .ילש
תאז תורמל לבא ,רתוי הקומע תורכיה ריכהל ונל אצי אל ירעצל
םסקה תא רוכזא דימתו יתרכז דימת .קזח דאמ םשור יב תרתוה
.הרובגה ,תוצימאה ,שפנה תוולש ,רדשמ התאש ישיאה
הילע תלכתסמ םג ינא םימעפל ,קנראב ךלש הנומת יתמש ,ןתמ
.יל הנוע תייה המ תניימדמ ,ךילא תרבדמ בלה ךותבו
וילא חקול םיהולאש ללגב תכלה הארנכש ימצע תא תענכשמ ינא
השק הככ םגו .ןויגה תפיט םוש ןאכ ןיא תרחא .םיבוט יכה תא
.וב םייח ונאש ןועגישה לכ ךותב תויפש לע רומשל

.דלי ,םלועה לע רומשת
םיבתכמ ךל בותכלו ךתוא רקבל ךישמא ינאו

ןמרינש הנירוזח