ב"סשתה ןסינב א"י ,ןושאר םוי                       ד"סביתבשחש ילב םוי רבע אלו תכלהש זאמ עובשמ רתוי רבכ רבע
.דואמ הפ רסח התא .ךילע
ןומה הרש הגולפהו ןומיאה תליחת דובכל דודגב תיגיגח הדועס התיה םויה
.וזה תרומזתה לכ לע חצנמ תייה חטב ,הפ תייה םא
ךלש החפשמה תא יתשגפו התיבה ךילא יתכלה ישימח םויב - ןושאר םוי וישכע
ינאו ךממ תונורכז בותכל ינממ ושקב ךלש םירוהה .המיסקמ החפשמ ךל שי -
בותכל ךירצש לכעמ אל ינא .בותכל לוכי אל ינאש יתשגרהו ךלש רדחב יתדמע
.ךתיא רבדמ ןיידע ינא ,ידיל אצמנ ןיידע התאשכ ךממ תונורכז
אלו ןמז הברה םיחרפה הסוכמ רבקה לע יתלכתסה ,ךלש היוולב יתייהשכ
ידכ הבצמה וא רבקה לע ןבא חינהל גהנמה הז - ןבא יתקזחה דיב .יתברקתה
תא יתחנהו יתברקתה ףוסב .ךתוא רובקל יתלוכי אל ינא .הרובקב ףתתשהל
יתדרפנ אל - ןוכנ היה הזו ."ךלוה קר ינא ,דרפנ אל ןיידע ינא" :ךל יתשחלו ןבאה
.ךילע םירופיס הברה ךלש םירוהל יתרפיס ,תיבב ךלצא יתייהשכ .יתכלה ,ךממ
ול רמול דואמ יל בושח - ןטקה ךיחא באוי םע רבדל הז יתקפסה אל דועש המ
.עדוי אוהש חינמ ינאש תורמל ותוא תבהא המכ דע
.ותוא קנפלו התיבה תאצל הז ךלש ףיכהש תרפיס .וילע תרביד המכ רכוז ינא
ךתוא דמלאש תשקיב םימר סכרב וקבש רכוז דוע ינא .הלועמ לודג חא תייה
.ולש הוצמ-רבה תארקל ןיליפת חינהל
רשכ לכוא יל שי םא יתוא תלאששכ םייתנש ינפל חספ לע ךלש םירוהל יתרפיס
אל התא ירה ךל בושח הז םואתפ המל לבא ןכש יתינע יתנבה אלש ,ינאו חספל
תינע .יל שיש ךלש הצממ יכה ןורכיזה איה זא ךלש הבושתה .תורשכה לע רמוש
ץמח לכאת םא יל עירפי הזש עדוי התא לבא תורשכ רמוש אל התא ,ןוכנש יל
.חספל רשכ לכוא ינממ תשקיב זא בער התא תאז לכבו
.יניינעו שיגר .התא קוידב הז - שיגר ךכ לכ
.תחופ אל באכהו הגולפהמ םיגורהה לכ לע בשוח ינא ןיידע - יל באוכ ןיידע
.ךתומל עובש - ךלש הרכזאה התיה רקובב ישימח םויב
.הגולפ יצח םע םצעב .הגולפה לכ םע םשל יתכלה
.ןורשה-דוהב העשה התואב המייקתהש ,םתור לש הרכזאל ךלה ינשה יצחה
.ןיוצמ םיארנ םתא חטב ?ראשה לכ תאו ?הלעמל םש ותוא שגופ התא
.לארשי םע לש םיחילש - םיקזחו םיאג
יתייה םואתפו רבקה לע יתלכתסה .הברה הכוב אל ינאו יתיכב ךלש הרכזאב
.יתיא התאש יתשגרהו ידיל תדמע - ךתיא
הברה ךכ לכב ךב יתרכזנ .דצב תבשל יתכלהו אשדל םייניעה תא יתדרוה
,ארוק ,חכוותמ ,רש ,ןגלובמ רדחהש קעוצ ,יתוא דדועמ ,ךייחמ - תויצאוטיס
.םייניעה תא יתמרה ןמז המכ ירחא .רצע ןמזה .ךלש טבמב ילע לכתסמ
ואבש םישנא יתיאר ,תורבקה תיבל ץוחמ ויהש תורפ יתיאר ,םיתב יתיאר
.םהיניב ורבידו וקחרתה רבכ וישכעו ךתוא דבכל
וליפא ,םיתמ םישנאש ןמזב וליפא ,םיכשמנ םייחהש יתעדיו הז לכ תא יתיאר
יתיצר אל עגרה ותואב לבא .האלה ךישמנ ונלוכש יתעדי .שממ םיעגר םתואב
דוע קר .ךתיא תויהל רוזחלו אשדל בוש םייניעה תא דירוהל יתיצר ,ךישמהל
.ךישמא ינא הז ירחא - תחא הקד
םולש יתרמא יתכלהשכ םש םג .ךממ דרפהל יתחלצה אל הרכזאב םג ,בוש
וישכע ?דרפהל חילצא יתמ .יל באוכ ןיידע .רחמ ךתוא שוגפל דמוע ינא וליאכ
.ולש תא השעי ןמזה ילוא ,יל השק ןיידע
.ךל בתוכ ינא םייתניב
.ןתמ םולש

לאיחי

רוזח