16.03.02
םירקיה ןמרדיב תחפשמ

כ"כה ןדבואה לע םיקומעה ימוחנת תא עיבהל יל ושרה לכה ינפל
םכל דיגהל םג יל ושרת תונמדזה התואב ךא .םתדביאש לודג
תויהל ותוא םתכפהש ,ןתמ תא םתלדיגש ךיא לע הדות .הדות
רבחב יתיכז םכתוכזב ,םכחו גאוד ,בהוא יתפכא כ"כ םדא ןב
.יל היהש בוט יכה
הב היה אלש החיש ןיא ,ןתמ םע ילש תוחישה לכב תרכזנ ינא
.ולש החפשמל רשק אוהש הזיא
תכמות ,המח החפשמ .המל םג הניבמ ינא םכתא יתרכהש ירחאו
יצח ולו יתוא ובהאי םה ,םידלי יל ויהי רשאכש הווקמ ינא ,תבהואו
.םכתא בהא ןתמש הבהאהמ
ןב םתלדיג יכ ,םתחלצהש דיגהלו םיאג תויהל םילוכי םתא
.המיהדמ שפנ לעבו םיכרע לעב תראפתל
הרקמב - םיבוטה תא קר םיחקולש םירמוא םתס אלש הארנכ
!!רתויב בוטה תא וחקל הזה
,יל רזע אוה - ןתמ תא יתרכיהש יקלחב לפנ לודג דובכ
רסח אוה וישכעו ייחב לודג דואמ קלח היה אוה ,יל בישקה אוה
יבילב תויחל ךישמי אוהו םיכישממ םייחה לבא ,יל רסחי דועו יל
.םכלצא םג החוטב ינא ךכו !דעל
החפשמ התוא וראשיתו רעצ דוע ועדת אלש םכל תלחאמ ינא
.וראשיתש הצור היה ןתמש ומכ - תבהואו הקזח ,המיהדמ

םכתיא דחי הכוב
תויחל הכישממ ךא
טייח רונילא
רוזח