17.03.02
באויו ןולא ,קחצי ,הלאירא

.ירחאו ינפל -םיקלח ינשל קלחתמ ילש םלועה ישימח םוימ רבכ
ךישמהל תוחוכה תא םיבאוש םתא הפיאמ ןיבהל השקתמ ינא
.ונתוא םיקזחמ םכתא האור ינא רשאכ השוב השיגרמו
קלחו החפשמהמ קלח יליבשב היה ןתמש ועדתש הצור ינא
םידליה דחא ומכ בהוא דימתו תבהוא ןיידעו ותוא יתבהאו בלהמ
דע םימיהו םישדוחה תא ותיא דחי יתרפס .ןטק חא ומכו ילש
הקוריה תצלפמלו אבצל ותבהא תא ןיבהל יתיסינו ורורחשל
שממ ,ףוס ילב לפיטו ףטיל ,הקינ התואו בכר אוה הילע רשא
.ונבו וב דוגבת תצלפמהש ןימאמ היה ימ .ונממ קלח ומכ
םלועב הזכ דלי לדגל םתחלצה הב ךרדה לע הצרעה ילוכ
.יתפכא אלו יתורחתו ינרמוח ךכ לכ ,םויה ,ירעצלש
אוהש דובכה תאו תלוזה תבהא תא וב שירשהל םתחלצה ךיא
.היה הז ימ הנשמ אלו דחא לכל תתל עדי
תאו דחא לכ ןיינעמ המ ,דחא לכ םע רבדל המ לע עדי דימת
רוא ןרק שממ ויה ילצא ולש םירוקיבהו ,דחא לכ לש תובהאה
.עיגהל ול ןמדזמ היהש עובש ףוס לכב

יתוא ןכדעלו תוקד רשעל וליפא אובל חילצמ היה אוה דימת
םוי לע ,םכילע ויה וניתוחיש בור ,ועד לבא ,הרוקש המ לכב
ושפיחש ןידעו דחוימ יכה טישכתה לעו ,הלאירא ,ךלש תדלוהה
רזח קחציש רוע ליעמה וא ,ךלש יפואל קוידב םיאתיש ךרובע
ול ריכזמ היהש אסיכה וא ,ןוירקב ריבשמהמ ול תונקל הלילב
אצוי אל ןולאש ,אבצה ירחא דומלל ךרטצי אוה תאז לכבש
האבה םעפב םאהו הרבח ול ןיאשו םירבח םע תולבל קיפסמ
!!!עיני טאיפה רקבל עיגי אוהש
.תידימתו תיתימא םיחא תבהא בהא אוה ותואש באוי ןבומכו
תונמדזהה יל התיהש האג ינאו .הנתמ ,היה ןכ ומשכ ,ןתמ
.לודג ךכ לכ שיא לש וייחב ןטק קלח תויהל


דימת םכלשו םכתא
ןי'ג

רוזח