19.3.02
שו'נתמ

ךיא וא ךמולש המ ךתוא לואשל הלוכי ינניאו טלחהב ןורחא בתכמ הז
.ךניא התא יכ שיגרמ התא
לויטהמ היולג ילוא ,והשיתמ ,בתכתהל רוזחנ דועש יתנמאה דימת
בותכל יתיצרש הביסה וז אל לבא ,הטיסרבינואהמ בתכמ וא ל"וחל
.ומע ויתוביסו ולשב םיהולא ,ךילא
ןימאמ היה ימ לבא ,ךייחל יתששח וב םיברועמ ויה ןוירשש עוריא לכב
.ךלת ךרורחש ינפל םישדוח 4-בש
,תרגבתה ךיא ינתמ .ךלש םיבתכמה לכ לע יתרבע הלילב לומתא
ןתמש הארנו םילימה תועצמאב ,ריינה יבג לע ונינש ונא ונרגבתה ךיא
.אבצה לש דחא ותוא שממ אל אוה 'ט התיכ לש
,תויווח ונרבעה לבא האשילק עמשנ הז ילוא .ןמזמ היה הזו םידלי ונייה
.הוהה לע ונרפסו ונרטק ,דיתעה תא וננכת
...בוש םיפדל ונתוא ריזחמ המ הארתו רשקב ונייה אלש טעמכ םייתנש
ךליבשב ולו תויחל ךירצ ךא ,ופטקנ ךלש ,םיכישממ םייחה ילצא
.שארב יל םיצר ןורכיזה םוי יריש לכ עתפל .ירעצל ,ךניאש
.הלעמל םש בוט ךל היהיש הווקמו יביל לכב ךתוא תקבחמ ינא
.ךבל תא םמחי הזו הטמל ןאכ ךיבהוא לכ תא הארתש ןימאהל הצור
.דימת ךתיא
לכמ ,עגר לכמ יתנהנ ,הבותכ הלימ לש םינש שמח לע תודות ןומה
.ונשגפנש תוטעמהמ השיגפ לכמ ,בתכמ
תבשויו הנושארה םעפב ךילא העיגמ ינא הניגבש הביסה וזש תרעטצמ
.הלעמל םש קזח היה .ןאכמ ךירופיס לכב תרכזנו ךרדחב ,ךתיבב

תבהוא ,ךלש
ןהכ סדה

רוזח