ןתמל
,םויה הפ בשוי ינא ,ןתמ .ירנו ינא ךל םיארוק ונייה יצופ
ללכב ןימאמ אל ינאו ונתוא םתבזע אלעו התא וב עוריאה ירחא םימי 6
.ךתיא רבדל םוקמב תרבחמב בותכל ךירצ ינאש
,ךלוה ינאש םוקמ לכל ,ךילע בושחל קיספמ אל ינאש עדתש יתיצר
.ךתוא יל ריכזמ השוע ינאש רבד לכ
אל ןיידע ינא .אלעו התא ,תורישב יל היהש בוט יכה רבחה תייה דימת
ותיא םוקל והשימ ,הגולפב תויהל ימ םע יל ראשנ אלו טעמכש ןיבמ
.הגולפהו םייחה לע רבדלו הירגיסהו הפקה תא תותשל רקובב
,דרת אל רבכ ונממ ,וקהמ הדרי קוידבש הגולפב יתייה ברעב לומתא
.רבח יל רסח התא ,ראשהל יתלוכי אלו
תורחואמה תועשה דע ונבשי ,הגולפב שער ונישע דימת ינאו אלע התא
םישקה םיעגרב ,תורישה לכ ךרואל ידיצל תייה ןתמ .הלילה לש
וננהנ םתסש וא םיפיה םיעגרב םגו ןלוגה תמרב רוקה אישב ,םיליעגמהו
.הגולפב אשדה לע שמשהמ
דודגל הרזח הגולפהשכ לומתא .הגולפב ,דודגב הפ יל רסח התא ןתמ
ונייהש דע דודגל הסינכב םיחרוצ ונייהש הרישה תוגאש יל םירסח ויה
לכבו ךלאש םוקמ לכל .יחא ךתוא חכשא אל םלועל ,ןתמ .םידורצ
,ךלש םיסקמה ךויחה תא רוכזא דימת היהאש םוקמ
.הלעמל םש םיכאלמ ינש אלעו התא

דואמ ךתוא בהוא
ןנח


רוזח