16.03.02

ןתמ
הזש ןימאהל חילצמ אל ,אצמנ אל התאו ךלש רדחב בשוי ינא
ונקחצ ,ונרביד ,ךלש תדלוהה םויב ונבשי םייעובש ינפל קר .הרק
.ררחתשנו וקה תא םייסנ םישדוח 4 ,ונל ראשנ המכ יל תרמא התאו
דומללו ביבא-לתב רוגל רורחשה ירחא הצור התא המכ יל תרפס
ונניב החישה תא רזחשמ ןמזה לכ ינא וישכעו ןנכותמ היה לכה
.הרק תמאב הזש ןימאהל חילצמ אל טושפו
הביטחהמ םילייח 3 וגרהנש ,הרק הזש ישימח םוי רקובב יתעמש
התיבה ךרדב .התא תויהל לוכי הזש יתבשח אל ,םירצנב 188
.הרק המ יל רמאו רשקתה רואיל
טושפ ינא ןתמ ,ןימאהל חילצמ אלו וישכע בתוכו בשוי ינא ,ןתמ
,םימיה לכ תא רכוז ינא .בושחל המ עדוי אל ,דיגהל המ עדוי אל
,ונשגפנ אלו תיבב ונייה ונינשש הרק טעמ .דחיב ונייהש ןמזה לכ
תייה התאו חא ומכ ךל יתייהש עדוי ינא ,ןתמ .ונקחצ ,ונרביד
.יל רסח היהתו דואמ ךילא עגעגתאש חוטב ינא ,חא ומכ יליבשב
יתמו רתויש המכ ךלש םירוהה םע תויהלו קזחל םיסנמ םלוכו ינא
.םילוכיש
עדת ,ןכ םא לבא ונתוא עמושו ונתוא האור התא םא עדוי אל ינא
.דואמ עגעגתמ ינאו חא ומכ ךתוא יתבהא ינאש


ןומולוס יקימ
רוזח