ב"סשת ,ןורכזה םוי                                                                       


,ןתמ
לש הנותח תחמש ירחא םיממודה למרכה תורעיב יבכרב יתגהנ ,הז היה רק הליל - ךתומ רבד יתעמש תע
.שיטפכ יב ךמש םלה ,וידרה ןמו ,התיבה יכרדב ,םירבח

תוננובתמו תולודג םייניע ,תוריאמה ךינפ לע ינשייבו ןטק ךויח ,הובג ןליאכ ,דימ ישארב התלע ךתנומת
תא ריבסמ ,"דוכילה רעונ" תצלוחב שובל ,ןתמ ,ךתוא ינא רכוז .תמאה רחא תורקוחו תורת ,דימת ביבס
היה ינמי תויהל הב הפוקתב ,ךירבחמ תיכז ןהל תוסרתהה לכ ףרח ,שפנ ףוריחב ןהילע ןגמו ךיתודמע
,הוואגב םרזה דגנ תכלל תלכשהו ,ןתעדו ץימא ,ןושל דחו הבשחמ ףירח ,תייה קזח רענ ."הצקומ" תניחבב
אל ,םייטילופ םיניינעב ךירבח םע חכוותמ ךב יתיפצשכ .ןורוויע ךותמ אלו ,הקידבו הריקח ,הנבות ךותמו
תשודקו ץראה תבהא לש םיפשר .תנייפאתה ןהב הוונעה תאו תונידעה תא ,ךתוא ךירעהל אלש יתלוכי
.הרס םירז תוואתב אמטית לבל ,ותבוהא-ותייער לש הדובכ לע ןגמ רשא שיאכ ,ךיניע ודקי הב םייחה

יכ הארנש ,תאזה ץראה לע סעכ .יבבל תא אלימ בר סעכו ,ישפנב עובט ךנסוח ןורכז ,התיבה יתעגה
הל החמצ ךתוא הלכואב םולכ ?אקווד וז ךרדב הבהא בישהל הילע היה עודמ ךא .הבהא ךל הבישה
תנוויכ !!תופיפצבו תוחלב ,ךשוחב ,התוא תעדל תיצר ךכ אל ירה ?ןמזה הב קחד עודמ ?יהשלכ תלעות
לע יפא ןורח !היקומחב תעגב ,היתורצואב הייפצב ,היליבשבו היכרדב הכילהב ,תרחא התוא תעדל
!גגופתהל ול ריתא אלו ,זאמ שמ אל ונצרא לש זרפומה ןובאיתה

.1995-1998 ןיב ,לאימרכב "םימסל אל רמוא רעונ" ןוגרא לש רעונה זכר יתויהב ,ןתמ ,ךתוא יתרכה
דומלל תייה ןושאר .ותריגס םוי דע ךתובדנתהב תדמתהו ,ימוקמה ףינסה לש ןושארה רוזחמל תבדנתה
םגצייל ףינסל ךירבח י"ע רחביהל תייה ןושארו ,הרשכהה תפוקתב םימסה תעינמ אשונב קימעהלו
תוחפשמל םידלי ךונחל ןושארו ,תויתליהק תולועפל תבדנתה ןושאר .ןוגראה יגיצנ לש יצראה םורופב
תאצל ןושארו ,"ןונח" ךתוא וניכשכ םג הוואגב ןוגראה תצלוח תא שובלל ןושאר .םימס תועגפנ
.ךיניעב ךכ-לכ בושחה ךרעה תבוטל ךישעמב ןייטצהל תייה ןושארו .םייצראה םיסנכלו םירנימסל

הבר המצוע .תואשנתה אלל ,הררש אלל .ץק ןיא הענצבו הבר הוונעב תישע ,הזה םלועב ,ןתמ ,ךידעצ תא
תונמיהל יל איה הלודג תוכז .ךירכמ לש םתבהא תא ךילא הכשמ רשא איהש הארנו ,ךתולהנתהב התיה
אל הנושארל ,ב"סשתה לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי ,םויה .הרצקה ךכרדב ךיוולמו ךיכנחמ גוח לע
,תעכ ךרבקמ יתבש .ךתומ רחאל קוידב םיימויו שדוח ,םהמ דחאל תייה םא יכ ,םילפונה רכזל תדמע
ךרע-רקי קנעמ ,ונל הלאשוהש הרושתכ ךתויה לע - ןתמ ."ןועמש ןתמ" :יניע דגנל דצרמ אלמה ךמשו
רסמש לארשי רוביג ,אבכוכ-רב ןועמשכ - ןועמש .ונלאשנש ילבמו ךכב ונצפחש ילבמ בישהל ונצלאנש
.ךתומכ - ותרוכמו ותשרומ לע ןגה ןעמל ,םשה שודיק לע ושפנ


המחנ תויה יתלוכי ול
,המדאב ונמטנש םירוענ לע
,הממשל ךפהש םולח לע
!הממדה התבשש םייחה תוואת לע

,לקה ךתחפשמ רעצ יתעדי ול
!תאש םנדבוא דבוכ

ךממ םויה שקבא תדלומהו םעה םשב הליחמ
ךנדבואל הוושיש ריחמ ןיא יכ
!ךתביזעמ קדצה רדענו

ךרכזב אצמיתו ןתי ימ המחנ
ךתוא רוצנל יל אוה רדנ
!ךרוא - חצנ ןתמ לארשי תורודל ןתי לאהו

!ךתומ לע חצנל ךתחפשמ םחונת הב ,ןתמ ,ךימד ריחמ תא התבג רשא המדאה

ליג-רב םיסינ
16/4/2002

רוזח